Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2023 pro nákup na internetovém obchodě Kovosystem.cz společnosti KOVOSYSTÉM, spol. s r.o. se sídlem Jevanská 1120/15, 100 00 Praha 10, IČ 28878094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150673  a upravují práva a povinnosti mezi společností KOVOSYSTÉM, spol. s r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Kovosystem.cz.


Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího upravují tyto obchodní podmínky v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).


Zákazníkem internetového obchodu Kovosystem.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupujícím jako spotřebitelem je každá osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.


Za kupujícího podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s podnikatelskou činností, resp. související se samostatným výkonem svého povolání.

I. Uzavření kupní smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího.
 2. K objednání zboží nemusí být kupující registrován/přihlášen. Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.
 3. Před podáním objednávky prodávajícímu je v souladu s ustanovením § 1826 občanského zákoníku kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
 4. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud dále není uvedeno jinak.
 5. Před vlastním uskutečněním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na tyto obchodní podmínky a má možnost se s nimi v potřebné míře seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

II. Cena zboží, způsob její úhrady, náklady spojené s dodáním zboží

 1. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu níže uvedenými způsoby:
  • v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Jevanská 1120/15, 100 00 Praha 10;
  • platební kartou na provozovně prodávajícího na adrese Jevanská 1120/15, 100 00 Praha 10;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce zboží;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-4330150237/0100;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate.
 2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s cenou za zboží rovněž náklady spojené se zabalením a dodáním zboží, a to v souladu s kupní smlouvou.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy.
 4. Splatnost ceny za zboží v případě bezhotovostní platby nebo platby platební kartou je 14 dní s tím, že závazek úhrady ceny za zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně za zboží na účet prodávajícího. Při platbě v hotovosti nebo platbě na dobírku je splatnost ceny zboží při předání/převzetí zboží.
 5. Prodávající vystaví po uhrazení kupní ceny kupujícím daňový doklad, který předá, popř. zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, a to s ohledem na způsob dodání zboží. Prodávající je plátcem DPH.
 6. Uhrazením celé kupní ceny zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.
 7. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 8. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.
 9. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.
 10. Dodatečné slevy na zboží se nesčítají. Platná je vždy ta sleva, která má vyšší nominální hodnotu.

III. Změna, zrušení smlouvy

 1. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy zboží se již nevyrábí nebo předmětné zboží již dodavatel nedodává nebo se výrazným způsobem zvýšila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

IV. Dodání zboží

 1. Možnosti dodání zboží jsou v souladu s kupní smlouvou následující:
  • převzetí na provozovně prodávajícího na adrese Jevanská 1120/15, 100 00 Praha 10;
  • zaslání zboží prodávajícím prostřednictvím smluveného dopravce.
 2. Je-li prodávající v souladu s kupní smlouvou povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je třeba doručovat opakovaně, popř. jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, popř. s doručováním jiným způsobem nebo na jinou adresu.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží, v případě, že kupující při převzetí zboží shledá jakékoli porušení obalu, je povinen tuto skutečnost nahlásit přepravci a učinit záznam na dokladu o převzetí zboží. Pokud porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující není povinen zásilku od přepravce převzít.
 4. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s volbou způsobu dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu bez vad. Pokud je plněno vadně, kupující má práva z vadného plnění.
 3. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 9. Vyřizování reklamací spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@kovosystem.cz a reklamačního formuláře, který je dostupný na adrese www.kovosystem.cz/zaruka-a-reklamace. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 11. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní smlouvy.

VI. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanský zákoník v případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména:
  • dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě vzniklou škodu prokázat (např. zdokumentováním prostřednictvím fotografií, zápisem za účasti třetí osoby apod.). Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen cenu sníženou dle tohoto odstavce.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího Jevanská 1120/15, 100 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kovosystem.cz.
 6. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. S ohledem na skutečnost, že prodávající nehradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, neboť prodávající upozornil spotřebitele o povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
 7. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než od kupující obdrží vrácené zboží z titulu odstoupení od smlouvy.

VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  VIII. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).
  2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl informován o těchto skutečnostech:
   • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
   • Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
   • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
   • Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti smluvního dopravce, který bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
   • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito skutečnostmi:
   • Prodávající bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.
   • Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
   • Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
   • Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti smluvního dopravce, která bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
   • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
   • Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
  2. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
  3. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.
  4. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může kupující uplatnit na níže uvedených kontaktech. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.
  5. Spokojenost kupujících s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Dotazníky jsou zasílány pokaždé, když kupující u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

  IX. Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy reklamace@kovosystem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  X. Závěrečná ustanovení

  1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
  3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
  4. Kupující tímto potvrzuje, že měl dostatečnou možnost před uzavřením kupní smlouvy seznámit se v souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku zejména s označením zboží a jeho popisem, s cenou za zboží, způsobem platby, způsobem dodání zboží a výší nákladů spojených s dodáním zboží, s údaji o právech z vadného plnění a o právech ze záruky.
  5. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.